Drejtoria e Tatimeve vë në zbatim planin e masave për Fiskalizimin: Duke nisur nga 1 shtatori…

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vijon me zbatimin e planit të masave per Fiskalizimin dhe ka informuar të gjithë tatimpaguesit se prej datës 1 shtator do të vijojë zbatimi i këtij plani për informimin dhe ofrimin e asistencës në vendet e ushtrimit të aktivitetit me qëllim përmbushjen e detyrimit ligjor për fiskalizimin e transaksioneve me para në dorë.

Ky plan do të zbatohet prej datës 1 shtator, për një periudhë tre mujore, gjatë së cilës punonjës të trajnuar do të ofrojnë ndihmën e tyre.

Ne njoftimin e bërë nga DPT janë të listuara edhe ndihma që grupet e informimit do të ofrojnë, ndërsa jepen edhe datat e caktuara për secilën Drejtori Rajonale në vend.

Njoftimi i plotë:

Asistencë në vendin e ushtrimit të aktivitetit, DPT vijon zbatimin e planit të masave për Fiskalizimin. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon tatimpaguesit se prej datës 1 Shtator do të vijojë zbatimi i planit të masave për informimin dhe ofrimin e asistencës në vendet e ushtrimit të aktivitetit të tatimpaguesve, me qëllim përmbushjen e detyrimit ligjor për fiskalizimin e transaksioneve me para në dorë, në zbatim të ligjit Nr.87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”, i ndryshuar.

Ky plan masash do të zbatohet prej datës 1 Shtator e në vijim, për një periudhe 3-mujore, gjatë së cilës punonjës të trajnuar të Administratës Tatimore do të ofrojnë ndihmën e tyre për tatimpaguesit për të plotësuar disa hapa të nevojshëm dhe të domosdoshëm për procesin e Fiskalizimit.

Ndihma që do t’iu ofrohet tatimpaguesve, gjatë vizitave nga grupet e informimit, ka të bëjë me: Krjimin e llogarisë në portalin e-Albania (nëse nuk disponojnë një të tillë).

Aplikimin për certifikatë elektronike.

Ngarkimin e certifikates elektronike në Portalin Self-Care.

Regjistrimin e të dhënave të biznesit në Portalin Self-Care

Informacion të thjeshtuar për Fiskalizimin, mënyrën e lëshimit të faturave, pajisjet fiskale që mund të përshtaten, kompanitë që ofrojnë zgjidhje softëarike të çertifikuara etj.

Sipas kalendarit të mëposhtëm vizitat në vendet e ushtrimit të aktivitetit të tatimpaguesve, kryesisht të biznesit të vogël do të kryhen:

1 Shtator – 30 Nëntor në Drejtoritë Rajonale Tatimore Tiranë. 1 – 15 Shtator në DRT Kukës dhe Berat. 1 – 30 Shtator në DRT Elbasan. 16 Shtator – 15 Nëntor në DRT Gjirokastër. 1 Tetor – 15 Nëntor në DRT Durrës. 1 – 31 Tetor në DRT Shkodër dhe Fier. 16 – 30 Tetor në DRT Dibër. 16 Tetor – 30 Nëntor në DRT Vlorë. 1 – 30 Nëntor në DRT Korçë, Sarandë dhe Lezhë.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve do të vazhdojë të ketë një qasje sensibilizuese dhe këshilluese, për të gjitha subjektet gjatë gjithë vitit 2021 përsa i përket Fiskalizmit.

Për më shumë informacion, mund t’i referoni faqes zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve në adresën: https://ëëë.tatime.gov.al/c/424/fiskalizimi, mund të drejtoheni në çdo moment në platformën Help Desk, në faqen http://helpdesk.tatime.gov.al, të kontaktoni Administratën Tatimore, nëpërmjet shërbimit për tatimpaguesit në Drejtorinë Rajonale ku jeni i regjistruar, Qendrës së Thirrjeve në numrin pa pagesë 0800 00 02.

Top Channel